Regulamin

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  www.szkraby.com.pl

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak również do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego http://szkraby.com.pl

1.Informacje ogólne i zastrzeżenia

 • Właścicielem Sklepu Internetowego, działającego pod adresem: – http://szkraby.com.pl jest firma: onePage Jarosław Grzegorzewski, NIP: 568-108-56-54; REGON: 130862353, Siedziba: ul. Ciechanowska 5/9, 06-200 Maków Mazowiecki. W dalszej części regulaminu zwany „Sprzedawcą”

 • Dane kontaktowe Sprzedawcy:

Adres : onePage Jarosław Grzegorzewski, ul. Ciechanowska 5/9, 06-200 Maków Mazowiecki adres e-mail: sklep@szkraby.com.pl

Nr tel: 535-111-794

Od poniedziałku do piątku w godz: 8:00-17. W weekendy kontakt mailowy

Tel: 535-111-794 ; Adres e-mail: reklamacje@szkraby.com.pl

 • Zapytania dotyczące celu możliwego wykorzystania produktu ze skutkiem przewidzianym w 556(1) kodeksu cywilnego należy kierować wyłącznie na adres zamowienia@szkraby.com.pl

 • Komunikacja w sprawach związanych z zawartą umową, zgłaszaniem reklamacji oraz składaniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem adresu mailowego Sprzedawcy: zamowienia@szkraby.com.pl w pkt 1.2 oraz adresu e-mail Klienta wskazanego przy rejestracji.

 • Sprzedawca jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania. Wnioski o poprawę lub usunięcie danych należy kierować na adres zamowienia@szkraby.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres : onePage Jarosław Grzegorzewski, ul. Ciechanowska 5/9, 06-200 Maków Mazowiecki
 • Produkty objęte aktualną promocją są oznaczone znakiem graficznym Promocja Realizacja zamówień Produktów, będących w promocji, odbywa się wg kolejności zgłoszeń, do momentu wyczerpania zapasów.
 • Wszelkie informacje, dotyczące produktów umieszczonych w Sklepie Internetowym, pochodzą z materiałów i ulotek publikowanych przez producentów.
 • Zamieszczone na stronach sklepu internetowego szkraby.com.pl zdjęcia towarów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (dotyczyć to może takich parametrów jak np. kolor towaru, proporcje towaru, ).
 • Oznaczenia producentów i inne znaki towarowe należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach

 • Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

2.Definicje

Konsument: osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Klient: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;

Sprzedawca: jak w pkt 1.1.

Sklep Internetowy: http://szkraby.com.pl/

Dzień roboczy: jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Formularz rejestracji: formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta zawierającego dane do składania zamówień i zawarcia Umowy sprzedaży;

Formularz zamówienia: formularz uzupełniany on-line dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez wybór Produktów oraz określenie sposobu dostawy i płatności;

Produkt/Towar: rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem

Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Zamówienie: oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

3.Rejestracja i składanie Zamówień

 • Klient wypełnia formularz rejestracji zawierający niezbędne do składania Zamówień dane tj.: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej. Założenie Konta i zapisanie wprowadzonych danych następuje poprzez określenie hasła umożliwiającego indywidualny dostęp i naciśnięcie pola

„Zarejestruj się ”.

 • Konto prowadzone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, żądania usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail zamowienia@szkraby.com.pl

Istnieje możliwość dokonania zakupu bez konieczności zakładania konta , w takim przypadku klient po kliknięciu przycisku ,,Kupuję bez rejestracji” wypełnia dane tj.: imię i nazwisko/firma, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego i nr NIP jeżeli jest wymagany. Nie ma konieczności potwierdzania utworzenia konta przez Klienta.

 • Złożenie Zamówienia z powstaniem obowiązku zapłaty następuje po wypełnieniu Formularza zamówienia zawierającego wybrane przez Klienta Produkty i kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego pola: „Zamawiam i płacę”.
 • Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego: komputer inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Mozilla Firefox lub Google

 • Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem

 • W przypadku zastrzeżeń co do funkcjonowania udostępnionego formularza do rejestracji Konta lub samego Konta - Klient może zwrócić się do Sprzedawcy, który niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od ich złożenia, udzieli odpowiedzi na zgłoszenie.

 1. Sposoby i terminy płatności za Produkt

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1 Przelew na konto bankowe Sprzedającego - przelewając pieniądze bezpośrednio na konto szkraby.com.pl Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów za korzystanie z tej formy płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego. Przelewu należy dokonać w terminie 5 dni od dnia potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji; jeśli dokonanie przelewu w tym terminie nie jest możliwe, prosimy o niezwłoczny kontakt z operatorem zamówienia;

4.1.2 Płatność on-line za pośrednictwem serwisu świadczącego usługi tego rodzaju  odbywa się poprzez dokonanie wyboru tej metody przez Kupującego.  Jeżeli z obsługą płatności przez wybrany przez Kupującego serwis związane jest obciążenie opłatą Kupującego to informacja o kwocie którą Kupujący ma zapłacić uwidoczniona będzie w koszyku zakupów, przed złożeniem zamówienia

4.1.3. Pobranie przy odbiorze. W przypadku płatności gotówką przy odbiorze w miejscu wskazanym przez Klienta jest on zobowiązany wpłacić kierowcy transportu wymaganą kwotę przed wydaniem Towaru. Za osobę upoważnioną do odbioru towaru uznaje się osobę wpłacającą wymaganą kwotę kierowcy transportu, bez potrzeby dostarczenia odrębnego upoważnienia. Powyższa Forma płatności poprzez pobranie przy odbiorze jest niedostępna w przypadku gdy łączna cena zamawianych towarów, bez kwoty podatku (brutto), przekracza kwotę 2000 zł;

 1. Sposoby i termin dostawy Produktu.

 • Dostawa Produktu dostępna jest jedynie na terytorium Rzeczypospolitej

 • Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia bądź ustalane są indywidualnie w sposób określony w pkt 4 najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 • Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:

Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa, przesyłka paczkomatowa, transport specjalistyczny indywidualnie ustalany ze względu na cechy danego Towaru,

Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi od 24 h do 14 Dni roboczych, chyba że w opisie wskazano inny termin lub Sprzedawca, ze względu na szczególny przypadek, przed upływem terminu wskaże nowy termin, nie dłuższy jednak niż 30 dni kalendarzowych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w pkt 4.1.1.- od dnia uznania rachunku
  • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem - od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 1. Zawarcie Umowy sprzedaży.

 • Za chwilę zawarcia umowy uznaje się

 • W przypadku płatności przelewem - chwila wpływu środków na konto bankowe

 • W przypadku płatności przelewem on-line za pośrednictwem serwisu płatności on-line -chwila gdy następuje pozytywna autoryzacja płatności.

6.1.3 Dla płatności za pobraniem - chwila  potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę,  pod warunkiem rozwiązującym który ziści się gdy Klient nie odbierze przesyłki. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Klienta, umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu a zamówienie może zostać zrealizowane jedynie na warunkach określonych dla zamówień w których płatność następuje przelewem, przy czym Klient może zostać obciążony kosztami wcześniejszej dostawy nieodebranej bez uzasadnionej przyczyny.

 • Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. Z zastrzeżeniem pkt 6.2.3 poniżej - Klient ponosi koszty dostawy, których wysokość wraz z Ceną Produktu przedstawiona zostanie Klientowi przed złożeniem zamówienia. Koszty dostawy są zależne od wagi oraz wymiarów Produktu i zostaną wskazane zbiorczo dla zamówienia.

Koszty dostawy dotyczą dostaw w dni robocze i nie uwzględniają szczególnych wymagań tj. doręczenia w soboty, niedziele i dni świąteczne oraz paczek z zastrzeżeniem godziny odbioru. Warunki i koszty dostawy w tym zakresie wymagają indywidualnych ustaleń i Klient powinien przed złożeniem zamówienia skontaktować się ze Sprzedawcą oraz uzyskać indywidualne wskazanie kosztów dla tych szczególnych wymagań. Zamówienia złożone bez określenia szczególnych warunków dostaw realizowane będą w Dni robocze.

 

 1. Reklamacja Towaru przez Konsumenta

 • Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, w sytuacji gdy sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w kodeksie cywilnym i ustawie o prawach konsumenta, których aktualne teksty dostępne są na stronie: http://isap.sejm.gov.pl/
 • Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w każdej dopuszczanej przez prawo formie, 
  w szczególności pisemnie na adres Sprzedawcy wskazany w pk 1.1 , w formie elektronicznej na adres e - mail przywołany w pkt 1.1. względnie, dla klientów posiadających konto w serwisie sklepu internetowego, poprzez formularz zgłoszeń na stronie Sprzedawcy http://szkraby.com.pl.

 • Celem umożliwienia jak najszybszego rozpoznania reklamacji wskazane jest podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących danych: dane Towaru/Produktu, dane identyfikujące transakcję: nr zamówienia, imię i nazwisko kupującego lub inne informacje mogące jednoznacznie potwierdzić dokonanie zakupu , rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania Kupującego w związku ze złożoną reklamacją oraz danych kontaktowych składającego reklamację na które Sprzedawca ma przesłać odpowiedź na reklamację. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Przykładowy wzór druku reklamacji :

Miejscowość, data

Imię, nazwisko i adres Klienta

Sprzedawca: onePage Jarosław Grzegorzewski, ul. Ciechanowska 5/9, 06-200 Maków Mazowiecki

 Reklamacja

Niniejszym, zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Stwierdzona wada polega na ………………… i została stwierdzona w dniu ………………………..

W załączeniu składam dowód zakupu:

Odpowiedź na reklamację proszę przesłać na adres e-mail za pośrednictwem którego przesłana została reklamacja.

/podpis/

 • Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, w odniesieniu do Konsumentów nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie na reklamację Konsumenta oznacza, że Sprzedawca uznaje reklamację Konsumenta za uzasadnioną.
 • W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zobowiązany jest, z zastrzeżeniem zdania kolejnego, do dostarczenia Produktu na koszt Sprzedawcy na adres wskazany w pkt 1.1. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient zobowiązany jest do udostępnienia Produktu Sprzedawcy celem zbadania w miejscu, w którym Produkt się
 • Dostarczenie lub udostępnienie, o który mowa w pkt. 7.5 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji ,

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,

Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 • Konsument posiada następujące, przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej ( tekst jednolity - Dz.U.2014.148 ), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 .

 • Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji 
  i dochodzenia roszczeń przewidzianych przez prawodawstwo Unii Europejskiej. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

 1. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta

 • Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt 10.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@szkraby.com.pl dane kontaktowe Sprzedawcy wskazane w pkt. 1.1. Konsumenci  posiadających konto w serwisie sklepu mogą złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży za pośrednictwem zakładki “reklamacje i zwroty” dostępnej na stronie szkraby.com.pl

 • Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r ), który dostępny jest na stronie: http://isap.sejm.gov.pl/ .Konsument otrzymuje formularz odstąpienia w korespondencji mailowej przesłanej w odpowiedzi na złożone zamówienie, może również w każdym czasie zwrócić się do Sprzedawcy o przesłanie formularza przesyłając prośbę w tym zakresie na adres mailowy Sprzedawcy wskazany w pkt. 1.2 Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY – https://szkraby.com.pl/file/odstapienie-od-umowy-na-odleglosc.pdf

 • Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) - od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy,

która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

 • dla pozostałych umów - od dnia zawarcia

 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 • Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zalecamy aby konsumenci którzy zwracają Produkty kupione za pobraniem wskazywali w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy nr rachunku bankowego właściwy do zwrotu ceny – przyspieszy to zwrot pieniędzy. Zalecamy również aby nie odsyłać Produktów z opcją „za pobraniem” gdyż uniemożliwia to na ogół przyjęcie zwrotu  – należną konsumentowi kwotę Sprzedawca zwróci przekazem pocztowym o ile konsument nie wskazał nr rachunku bankowego.  Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, to oznacza, że wstrzymał się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.   Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres wskazany w pkt 1.1. Zalecane jest aby Konsument dołączył do zwracanego towaru przynajmniej kopię dowodu zakupu co w dużym stopniu przyspieszy procedurę odnotowania wywiązania się przez Konsumenta z obowiązku zwrotu Produktu.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
 • Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które zobowiązany jest ponieść konsument:
  • Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu

 1. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 • Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 • W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 • Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku Klienta nie będącego konsumentem
 • Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę
 • Z tytułu zakupu towaru zostanie Klientowi nie będącemu konsumentem wystawiona i przesłana faktura. Faktura zostanie wystawiona jako faktura elektroniczna i zostanie udostępniona Klientowi w postaci linku, który Klient otrzyma w osobnym e-mailu . Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza jednocześnie zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.
 • W odniesieniu do Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona na podstawie art. 558 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

 1. Postanowienia ogólne.

11.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy powszechnie obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

11..2. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym wymaga uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego pola potwierdzającego zapoznanie się i akceptację.

11.3 Jeżeli w opisie Produktu wskazano, iż objęty został on gwarancją oznacza to, iż Produkt objęty jest gwarancją producenta, o warunkach której Klient może uzyskać informację bezpośrednio na stronie internetowej danego Producenta bądź kierując zapytanie na adres mailowy Sprzedawcy wskazany w pkt 1.2. Sprzedawca nie jest gwarantem i nie udziela gwarancji na oferowane w Sklepie Internetowym Produkty.

 1. Newsletter

12.1 W celu zawarcia usługi dostarczania przez Sklep Newslettera, Klient zobowiązany jest wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez:

 1. udostępnienie swojego aktywnego adresu e-mail w przeznaczonym do tego miejscu na stronie internetowej Sklepu oraz naciśnięciu odpowiedniego przycisku potwierdzającego wolę otrzymywania Newslettera lub;
 2. zaznaczenie odpowiedniego checkbox'u w procesie rejestracji Konta Klienta lub,
 3. zmianę ustawień (zaznaczenie odpowiedniego pola) dotyczących Newslettera w ramach Konta Klienta oraz naciśnięcie odpowiedniego przycisku potwierdzającego wolę otrzymywania Newslettera.

12.2 Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Klienta woli otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link aktywujący przesyłany przez Sklep na podany przez Klienta adres e-mail lub z chwilą wyrażenia przez użytkownika woli otrzymania Newslettera w ramach zmian ustawień Konta i naciśnięcia odpowiedniego przycisku.

12.3  Klient może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług w zakresie dostarczania usługi Newslettera poprzez udostępnienie swojego aktywnego adresu e-mail w przeznaczonym do tego miejscu na stronie internetowej Sklepu oraz naciśnięciu odpowiedniego przycisku potwierdzającego wolę wypisania się z Newslettera

 1. Dane osobowe

13.1 W przypadku Usług Sprzedaży lub zapisania się na newsletter  administratorem  jest  onePage Jarosław Grzegorzewski, NIP: 568-108-56-54, REGON: 130862353, dalej Administrator.

13.2 Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować za pomocą: e-mail: ado@onepage.com.pl lub nr tel. 535-111-794.

13.3 Administrator  udostępniając Klientowi możliwość rejestracji i prowadzenia Konta przetwarza dane w celu świadczenia usługi, na podstawie akceptacji regulaminu, który stanowi swoistą umowę (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

13.3 Administrator, jako Sprzedawca, przetwarzać będzie dane Klienta w celu realizacji Umowy Sprzedaży, w oparciu o zawieraną Umowę Sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

13.4 Adres korespondencyjny Klienta może być wykorzystany na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów lub usług właściwego administratora, prowadzonego w formie papierowej, co nie wymaga zgody (na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu, o czym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

13.5 Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego, o ile Klient wyrazi odrębną, stosowną zgodę. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, na jej podstawie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących usług lub produktów innych podmiotów - w formie elektronicznej, telefonicznej lub papierowej, w zależności od wyrażonej zgody.

13.6  Newsletter, kierowany przez onePage Jarosław Grzegorzewski, ul. Ciechanowska 5/9, 06-200 Maków Mazowiecki, może być kolejnym celem przetwarzania danych Klienta, o ile Klient udzieli stosownej zgody na jego otrzymywanie.

13.7 W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia. Dane osobowe mogą być ujawnione poza tym upoważnionym pracownikom lub współpracownikom administratora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych.

13.8 Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z produktów/usług będą przetwarzane na czas umożliwienia nabycia produktu i jego dostarczenia lub przez okres rzeczywistego korzystania z danej usługi, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. maksymalnie do 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług w formie papierowej, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

13.9 Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, Klient ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13.10 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością świadczenia usług.  

 

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.